- محمود طياري - http://tayari.ir -

انتشار دو کتاب جدید: “کولی و ماه” مجموعه شعر ، و “تراس کافه ژاله” مجموعه بیست و پنج داستان کوتاه ، از محمود طیاری در نمایشگاه کتاب تهران اردیبهشت ۹۴

[1]

مجموعه داستان “تراس کافه ژاله” را در نمایشگاه کتاب تهران – ۱۳۹۴ از غرفه انتشارات افراز بخواهید.

[2]

مجموعه شعر “کولی و ماه ” را در نمایشگاه کتاب تهران – ۱۳۹۴ از غرفه انتشارات افراز بخواهید.