- محمود طياري - http://tayari.ir -

فانوس دریایی

فانوس دریایی

دریا ُپشته
کولاک است و ،
آب درخطٍ آتش، به پیشروی !

=

سپید رود،
با دهانی آغشته به‌بویِ ودکای‌روسی
دریا را به ساحل می‌ریزد .
=

مردانِِ آب‌شکار
با برگِ پاپیروس
به آ‎هِ ماهیانِ‌دودی، گرفتار !
=
فانوس‌دریایی
خانه‌های‌ساحلی را،  هزار هزار
به سویِ خود می‌کشد!

تابستان ۷۴