- محمود طياري - http://tayari.ir -

دو شعر

حوا  
خرس بزرگ ، زنگوله ماه ی  به گردن 
به باغ ذرت می آید 
کدو بن با شکم رسوا ، به پای بابا گندم می افتد ! 
                                          ۱۳۷۴
 
یلدا
هفت گیسو ، شب را مو به مو بر شانه بافته 
سرخ پوستی در دهلیز چپ
برای او تار می زند ! 
                                  ۱۳۷۴