- محمود طياري - http://tayari.ir -

ما در پیاله


آنچه
در کنار نیست
تنها،در خیال می تواند باشد.

پرده
آبستنِ باد …
ابر سیه چرده،
ساقدوشِ داماد است.

آن که در سراپرده
با خیال تو به کنار آمده
جوجکانِ ناشمرده بسیار دارد.

با من،
به کنار شو…
خیال خام،
خوشتر از جام شراب ، بی عکسِ رخِ یار است!

تهران۳۰ فروردین ۸۶