- محمود طياري - http://tayari.ir -

سپیدار

سپیدار

سبز برخاستن، درخت شدن، شکوفه آوردن
به پیوند و قلمه
ُرستن

بالا مرتبه بودن
تبرخوردن
شکستن…

نه ُسهره و نه سپیدار
زاغی به باغ و-
کلاغی به قار  قار…!

پاییز ۷۴