آلبوم

دوره های مختلف، سال‌های زیست
گذشته اسکله
پیری بلم، جوانی موج
دلم مساحتی از گریه های دریایی ست.

۱۳۱۹

۱۳۳۸

۱۳۳۸

۱۳۴۷

۱۳۴۸

۱۳۴۸

۱۳۴۸

۱۳۵۰

۱۳۷۰

۱۳۷۲

۱۳۸۰

۱۳۸۰

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۳۹۰

۱۳۹۰

۱۳۹۰

۱۳۹۰

۱۳۹۳


بخش نظرات غیرفعال است.