اردیبهشت ۲۳

بهشت آبی 🎭🤹‍♀️💃🏿

دل گر بدهی نه غم بگیری از من
ترسم نه که بیش، کم بگیری از من
در عشق یکی دخل، به خرجش ارزد
در سینه دلی زغم، بگیری از من …
در بوس و کنار، بی قراری شاید
شرطی نه که هردم؛ بگیری از من!
آن دل که ندادی چه پس می گیری
جانی که دمادم بگیری از من
با تو اگرَم دم به خلوت گذرد
آن دم زهزار دم بگیری از من ؟
کفری که مرا باز جهنم ببرد
ارزد که بهشتم بگیری از من
ما آب بهشت برجهنم ریزیم
گر آتش آن صنم بگیری از من
ا🎭🤹‍♀️💃🏿
محمود طیاری
رشت تیرماه ۹۹

 

اجرای استاد محمود طیاری

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید