دی ۱۰

خونابه‌ی‌انار

بامِ جنگل، سپید و مٍه‌ آلود

راهْ سنگین و برف :

بار و بار

=

چرخ ریسک، ُدم چکان در باد

چرخبالِ کلاغ :

قار و قار

=

شاخه‌ ها در غلافِ برف، سفید

برسپیدار ، فوجِ :

ُسهره و سار

=

مرغکان را آب و دانه ، کجا؟

نیست در آشیانه ، جز:

خس و خار

=

ُمرده ، تن ساقه سبز، مارمولکی…

اِشکم آماسیده:

پای بوته‌ی‌خار

=

جنگل از پای مانده ، در برفآب

بوی باروت ، هر کجا:

که شکار…

=

تاجِ خاری به سر ، انارِ ُسترگ

با گلوی بریده می خندد ؛

باژگونه: پای چوبه‌ی دار!

پاییز ۷۴

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید