اردیبهشت ۲۱

مگر می شود؟

دلی پاره دارم ،
غمی را گرفتم دو باره از او،
مگر می شود
❤??
اگر ابر پاره، ببارد دوباره،
به من یا بر او،
مگر می شود
?
یکی چشم و ابرو، ترا من، مرا تو،
یکی بال و پر قو،
مگر می شود
?
دلی تنگ از من، یکی سنگ از تو
برافتاده ام من به زانو
مگر می شود
?
مگر من کی ام ، تو که ای!
نه این سمت، نه آن سو
مگر می شود؟
?
سر جنگ داری تو با من ،
گره نیز به ابرو،
مگر می شود
?
چنان گر کنی،
یا که پنهان عشق را به پستو
مگر می شود؟
?
مرا ابر برسر
بگرید ، زمانی بگیرد هیاهو،
مگر می شود.
?
بگیری ره خود ،
ببندی پریشانی ام را به گیسو،
مگر می شود؟
??
مگر می شود، می شود ، می شود؟
سبو خالی از می
بگو، کی شود؟!
?
محمود طیاری
رشت. تیرماه ۹۹

اجرای استاد محمود طیاری

اجرای مهدی دربانی، کارشناس تئاتر

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید