اردیبهشت ۲۳


آوا – خبرگزاری صدای افغان –
?⚘??-
۷۰ سال پس از تشکیل پیمان ناتو،(پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو) — با امضای دوازده کشور اروپایی و امریکای شمالی — ایجاد شد. اکنون در اجلاس خود پیشنهاد کم کردن نیرو در دفاع از افغانستان را داده اند!

ناتو ???? ??
من ُبریدم از خودم تا، تو شوم.
دست کم بر ابرویت تاتو شوم!
یا بگیرم جام لب هایت به لب
واسه یک بار هم شده ناتو شوم !
با بلوز ارغوانی در تنت
ست کنم با آن یکی مانتو شوم
یا بنوشم، یا بپوشم من ترا
دست این و آن یکی آتو شوم.
من طبیبم ، نه آن آقا “ابی”(۱)
اهل” پیمان”م ، کی”ناتو” شوم!
. ?‍♀️??ا
اندر باب مغازله: َشوخی! کمی تفریح!
Mahmood tayary??- تاتو : از خانم بغل دستی بپرسید ! ناتوی اول : عوضی
ناتوی دوم: اسم پیمان!
آتو : بهانه دست کسی دادن. فیلم شدن.
(۱) ترانه دلپوش ابی: بپوشمت خانم!?

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید